Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Glogera, drogi wojewódzkiej nr 794, na odcinku referencyjnym 240, w kilometrażu od km 1+757,50 do km 1+900,00 wraz z budową obiektu inżynierskiego, budową, rozbudową i przebudową infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia) oraz kolidującego uzbrojenia (sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej) w Krakowie, znak: WI-IX.7820.1.17.2017 – na wniosek złożony 28 lipca 2017 r. (uzupełniony 18 września 2017 r. i 28 września 2017 r.) przez Pana Szczepana Garpiela, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: ZIKiT/NO/17/P/30 z 12 stycznia 2017 r., udzielonego przez Pana Marcina Korusiewicza, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z pełnomocnictwem Nr 220/2015 z 15 lipca 2015 r.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Krakowie, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza, obręb 31:

265/5 (265/3), 266/3 (266/1), 267/3 (267/1) oraz na części działki niepodlegającej podziałowi: 336/1,

 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza, obręb 30:

175/3, 175/5, 176/1, 177/1, 9/1, 173/1, 174/1, 175/7, 175/9, 176/3, 177/3, 177/4, 174/5 (174/3), 174/7 (174/4), 173/7 (173/3), 175/13 (175/8), 175/11 (175/10) oraz na części działki niepodlegającej podziałowi: 178/1,

b) w wyznaczonym terenie, dla którego będzie ustalony obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem); obowiązkiem będą objęte fragmenty działek o numerach:

 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza, obręb 31:

252, 267/4 (267/1), 265/6 (265/3), 261/5, 337/1, 337/21, 273/1, 267/2,

c) w wyznaczonym terenie, dla którego będzie ustalony obowiązek przebudowy zjazdów (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem); obowiązkiem będą objęte fragmenty działek o numerach:

 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza, obręb 31:

261/5, 337/21.

 

Ponadto Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 października 2017 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7820.1.17.2017, o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w terminie do: 18 października 2017 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zmianami), w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 04 (parter), w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 800 – 1530, telefon: 12 39 21 946.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postę¬powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza¬sowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-10-04
Data publikacji:
2017-10-05
Data aktualizacji:
2017-10-05