Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.10.2016.AST

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu 31.08.2017 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 13/4/2016 z 28.11.2016 r., znak: AU-01-2.6740.4.10.2016.AST,

 

Na podstawie art. 11 c, 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zmianami) w związku z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.23 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia że, wobec decyzji nr 13/4/2016 z dnia 28.11.2016r. znak AU-01-2.6740.4.10.2016.AST, wydanej dla inwestycji:

„Rozbudowa ul. Bagrowej na odcinku od południowej granicy działek nr 42/11, 113/1, 114/1, 115/1 obr. 27 Podgórze (nie objęte zakresem inwestycji) do skrzyżowania z ul. Kozią w zakresie:

• Rozbudowa ul. Bagrowej, od hm 0+18,67 do hm 1+34,95

• Przebudowy ul. Koziej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bagrową od hm 0+00 do hm 0+28,30

• Budowy obustronnego chodnika na całym odcinku ulicy Bagrowej podlegającego rozbudowie

• Budowy zatoki postojowej o parkowaniu równoległym na 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych od hm 0+25,86 do hm 0+91,76

• Przebudowy dwóch istniejących zjazdów do przylegającej zabudowy w hm 0+80,90 oraz w hm 1+15,44

• Budowy zjazdu tymczasowego z ul. Koziej w hm 0+18,13 dla obsługi odcinka ul. Bagrowej nie objętego projektem rozbudowy;

• Budowy sieci oświetlenia od hm 0+18,67 do hm 1+21,74

• Budowy przyłączy kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w hm 0+31,46, hm 0+59,52, hm 0+86,76, hm 0+99,59 oraz w hm 1 +21,74

• Przebudowy kolidującej sieci wodociągowej od hm 0+18,67 do hm 1+38,64

• Przebudowy kolidującej sieci gazowej od hm 0+20,26 do hm 1+36,17

• Zabezpieczenia sieci ciepłowniczej poprzez ułożenie płyt odciążających drogowych w hm 0+93,55

• Przebudowa (pogłębienie posadowienia)/ zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej w ul. Koziej w hm 0+11,18 oraz hm 0+20,78

• Wycinki kolidującej zieleni

Zlokalizowanych na :

• Działkach nr: 113/2, 114/2, 115/2, 116, 117, 118 obr. 27 j.ew. Podgórze

• Części działek nr: 42/10(42/18), 42/6 (42/16), 119 (119/1), 220 (220/1), 221 (221/1), 222 (222/1), 223 (223/1) obr. 27 j.ew. Podgórze, 283 (283/1) obr. 28 j.ew. Podgórze”

 

zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w powyższej decyzji.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od ukazania się w prasie obwieszczenia o wydaniu postanowienia z dnia 31.08.2017 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data aktualizacji:
2017-09-05