Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

  WS-05.6131.1.484.2017.BB                                                                                            Kraków, dnia 17.08.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – cyt. dalej jako „k.p.a.”,

w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, z terenu przy ul. Janickiego 6 - dz. nr 454/1 obr. 4 Śródmieście, ul. Łąkowa 16 - dz. nr 472/1 obr. 4 Śródmieście.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 06.09.2017 r. o godz. 14.30 odbędą się oględziny ww. drzew, które rozpoczną się przy wnioskowanym do usunięcia drzewie rosnącym w rejonie południowo-wschodniego narożnika budynku nr 16, przy ul. Łąkowa.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową "Ugorek" reprezentowaną przez osobę upoważnioną przez Zarząd do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin

W myśl art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Data aktualizacji:
2017-08-18