Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Data wywieszenia obwieszczenia 04.08.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2031, ze zm.), w związku z art. 49 i 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23, ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że:

 

• 28 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.9.2017 o podjęciu

z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3/6740.4/2017 z 06 lutego 2017 r., znak: AU-01-1.6740.4.20.2016.EFI o ze-zwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie na od-cinku od km 0+000,00 do km 0+578,83 wraz z budową kanalizacji deszczowej, placu do za-wracania, rozbudową zjazdów indywidualnych i sieci oświetleniowej oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej.

 

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 142 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

• 02 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3/6740.4/2017 z 06 lutego 2017 r., znak: AU-01-1.6740.4.20. 2016.EFI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+578,83 wraz z budową kanalizacji deszczowej, placu do zawracania, rozbudową zjazdów indywidualnych i sieci oświetleniowej oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej.

 

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Bu-downictwa, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego, na adres:

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru postanowienia i decyzji przez wniosko-dawców, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjne-go.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia i decyzji w Oddziale Rozwoju Infrastruktury, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 5 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400, tel. 12 39 21 405.

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie art. 11f ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach przygo-towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obwieszczenie Wojewody Małopol-skiego o wydaniu postanowienia i decyzji w ww. sprawie podlega: wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamieszczeniu w urzędowych publikatorach telein-formatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miasta Krakowa i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ww. przepis zobowiązuje także organ prowadzący postę-powanie do przesłania zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji, na adres okre-ślony w katastrze nieruchomości.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data aktualizacji:
2017-08-04