Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 25.07.2017 r. do dnia 14.08.2017 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 97/2 o pow. 259 m2 i nr 97/3 o pow. 401 m2 obręb 107 jednostka ewidencyjna Podgórze położone przy ul. Wrobela, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1834/2017 z dnia 20.07.2017 r.

- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1857/2017 z dnia 20.07.2017r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

 

od dnia 27.07.2017 r. do dnia 16.08.2017 r.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 26/2 obr. 50-Nowa Huta, os. Krakowiaków, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny), 1 pozycja na wykazie.

 

od dnia 29.07.2017r. do dnia 18.08.2017r.

- obejmujący sprzedaż – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1570/2017 z dnia 21.06.2017r.

 

od dnia 31.07.2017 r. do dnia 20.08.2017 r.

- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczony Nr S1 o powierzchni użytkowej 38,39 m2 stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków położony w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 02.12.2096 r. udziału wynoszącego 122/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 206/1 o pow. 0,0258 ha położonej w obrębie 6, jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00154955/8.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 

od dnia 2.08.2017 r. do dnia 22.08.2017 r.

- nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1) lokal mieszkalny oznaczony Nr 4 o powierzchni użytkowej 66,98 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Iwony Borowickiej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 12,88 m2 i udziałem wynoszącym 157/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 61 o powierzchni 0,0396 ha, położona w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00035488/3,

2) lokal mieszkalny oznaczony Nr 6 o powierzchni użytkowej 99,63 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Królewskiej Nr 78 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 15.03.2103 r. udziału wynoszącego 29/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 803/9 o powierzchni 0,1104 ha, położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00082756/7

3) garaż Nr G o powierzchni użytkowej 16,20 m2, położony w zespole garaży przy ul. Złoty Róg wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.06.2091 r. udziału wynoszącego 1/18 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 751/1 o powierzchni 0,0546 ha, objętej KW KR1P/00161788/8 obręb 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 i z 2017 r. poz. 624, 820) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem (lokal przy ul. Królewskiej Nr 78/6 i garaż przy ul. Złoty Róg) mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412 i 413, tel. 12 6169809 lub 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków – miasta na prawach powiatu, przeznaczonej do ustanowienia na okres 30 lat prawa użytkowania na rzecz Fundacji „Zdrowie Dla Budowlanych” z siedzibą w Krakowie os. Młodości 9, oznaczonej jako działki nr 169/34 o pow. 0,1914 ha oraz nr 169/36 o pow. 0,0064 ha. obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położonej na os. Młodości 9, objętej księgą wieczystą KR1P/00242074/2, celem prowadzenia działalności opiekuńczo – leczniczej w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Czwórka”;

- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 292/5 o powierzchni 0,4145, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Telimeny 33 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00300562/5, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mała Góra 6 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi;

- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 62/14 o powierzchni 0,9411 ha i nr 68/9 o powierzchni 0,2285 ha, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Aleksandry 5 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00300299/0, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mała Góra 6 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi;

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1879/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

od dnia 03.08.2017 r. do dnia 23.08.2017r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1907/2017 z dnia 31.07.2017 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie;

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1912/2017 z dnia 31.07.2017 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie;

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1917/2017 z dnia 31 lipca 2017r, Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 26.07.2017 r. do dnia 15.08.2017 r.

- dotyczące części (0,0364 ha oraz 0,0382 ha), nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-08-03
Data publikacji:
2017-08-04
Data aktualizacji:
2017-08-04