Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.147.2016.AD

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 18.05.2017 r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.147.2016.AD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha (dz. nr 81/10, 205/5, 171/4, 81/24, 75/5, 195/14, 166/3, 210/6, 210/7, 205/11, 171/5, 172/10 obr. 38 Podgórze) w ramach inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków biurowych (oznaczonych literowo B1 i B2) z usługami, podziemnym garażem, wewnętrzną stacją trafo, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, miejscami postojowymi w poziomie terenu, na działkach 205/11, 166/3, 210/7, 210/6, 75/5, 81/24, 195/14 obr. 38 Podgórze w Krakowie, zjazdami z ulicy Podole na działkach 205/5, 171/4 , 81/10 obr. 38 Podgórze w Krakowie, chodnikiem na dz. nr 195/5; 75/8 obr. 38 Podgórze w Krakowie, budynkiem biurowym (oznaczonym literowo A) z usługami, podziemnym garażem, wewnętrzną stacją trafo, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, miejscami postojowymi w poziomie terenu, na działkach 172/10, 171/5, 205/11 obr. 38 Podgórze w Krakowie, zjazdem z ulicy Podole na działce 205/5, 171/4 obr. 38 Podgórze w Krakowie, chodnikiem na dz. nr 171/4, 172/6, 172/9 obr. 38 obr. 38 Podgórze w Krakowie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla wszystkich budynków, w tym instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłociągu (osiedlowa sieć cieplna) oraz przyłączy kanalizacyjnych, wodnych, cieplnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych: dz. nr 172/10; 171/5; 205/5; 205/11; 166/3; 166/4; 195/14; 195/5; 75/5; 75/8; 81/10; 81/18 81/24, 210/6, 210/7, 205/11 (budynki B1-B2) oraz 171/5; 172/10; 205/11; 171/4; 172/9; 172/6; 207/7; 9/3 (budynek A) obręb 38 Podgórze w Krakowie".

Decyzja ta została wydana na wniosek spółki: BUMA INWESTOR 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.05.2017 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-18
Data aktualizacji:
2017-05-18