Dokument archiwalny
Informacja dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 11.04.2017 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1126 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 173/8 o powierzchni 0,0687 ha, objętej KW KR1P/00548525/4 i 173/10 o powierzchni 0,0439 ha, objętej KW KR1P/00538452/8, położonej w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Truskawkowej.

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.01.2015 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/209/2015 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem. Decyzja jest ostateczna. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 112 050,00 zł brutto. Wadium wpłaciła 1 osoba, która została dopuszczona do przetargu i umieszczona na liście uczestników przetargu. Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zaoferował postąpienie powyżej ceny wywoławczej w kwocie 1 130,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 113 180,00 zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 21 163,74 zł. Nabywcą nieruchomości ustalona została Pani Anita Gadacz-Skiba.

 

Ponadto przeprowadzono przetarg na sprzedaż:

 

2. lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 2 o powierzchni użytkowej 64,03 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym spiżarką o powierzchni 2,04 m2 i udziałem wynoszącym 716/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000701/9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 424 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 2 zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż osoba, która wpłaciła wadium, nie zgłosiła się na przetarg.

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-20
Data aktualizacji:
2017-04-20