Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.84.2016.MP

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie miejsc postojowych naziemnych oraz garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach: 335/25, 335/23, 335/22, 335/16, 335/15, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/14, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813 obr.2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 291/2, 291/3, 291/16 obr. j.w. w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach 335/25, 335/23, 335/22, 335/16, 335/15, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/2, 291/3, 291/14, 291/16, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813 przy ul. Stańczyka w Krakowie", z wniosku ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. (ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków), do organu prowadzącego postępowanie wnioskodawca złożył dodatkowe materiały uzupełniające wniosek będące odpowiedzią na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – (pok. 503) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ w świetle dodatkowych informacji ponownie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymagane.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 19.04.2017 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-04-19
Data publikacji:
2017-04-19
Data aktualizacji:
2017-04-19