Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja (Kampania w BUS TV)”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja (Kampania w BUS TV)” przez Fundację DZIKA KLINIKA – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt, 31 – 841 Kraków, os. Kazimierzowskie 18/156, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 poz. 573.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pok. 411 lub drogą elektroniczną na adres: ws.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta Fundacji Dzika Klinika realizacji zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja (Kampania w BUS TV)”

 

Formularz do zgłaszania uwag wraz z uzasadnieniem, do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Data aktualizacji:
2017-04-05