Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2016.1727

ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu 31 marca 2017 r. decyzji Nr 5/BK/2017 znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek (uzupełniony 18 stycznia 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: BBF sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii kolejowej nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii kolejowej nr 91) wraz z dobudową torów linii kolejowej aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIS 7.1-74,

w zakresie robót budowlanych:

− Przebudowy i budowy torów:

• przebudowy układu torowego od km 2.227 do km 2.600 linii kolejowej nr 91,

• przebudowy układu torowego od km 0.000 do km 0.254 toru nr 1 i od km 0.000 do km 0.199 toru nr 2 linii kolejowej nr 624,

• budowy dwóch torów aglomeracyjnych na zewnątrz istniejących torów linii kolejowej 91 od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91,

− Przebudowy i budowy odwodnienia od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91 oraz od km 0.000 do km 0.254 toru nr 1 i od km 0.000 do km 0.199 toru nr 2 linii kolejowej nr 624,

− Budowy układów drogowych:

• budowy drogi wewnętrznej nr 1 od km 2.223 do km 2.333 linii kolejowej nr 91,

• budowy drogi wewnętrznej nr 2 od km 2.147 do km 2.290 linii kolejowej nr 91,

− Budowy i rozbudowy obiektów inżynieryjnych:

• budowy estakad kolejowych w km 2.068 linii kolejowej nr 91 na odcinku od rzeki Wisły do hali operacyjnej p.o. Kraków Zabłocie,

• budowy estakady (kładki) peronowej w km 2.084 linii kolejowej nr 91 na odcinku od początku peronów do hali operacyjnej p.o. Kraków Zabłocie,

• budowy estakad kolejowych w km 2.181 linii kolejowej nr 91 na długości hali operacyjnej p.o. Kraków Zabłocie, ul. Kącik,

• budowy ściany oporowej w km 2.261 linii kolejowej nr 91 na odcinku od hali operacyjnej p.o. Kraków Zabłocie do przejścia pod torami w km 2.289, ul. Kącik,

• rozbudowy przejścia pod torami w km 2.289 linii kolejowej nr 91 w obrębie p.o. Kraków Zabłocie (ul. Kącik, ul. Traugutta, ul. Przemysłowa, ul. Lipowa),

• budowy ściany oporowej w km 2.498 linii kolejowej nr 91 przy łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki,

− Rozbudowy peronów w obrębie przystanku osobowego Kraków Zabłocie,

− Budowy elementów małej architektury i informacji podróżnych od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91, w tym przebudowy przystanku oraz rozbudowy hali przystanku w km 2.178 linii kolejowej nr 91 (p.o. Zabłocie),

− Przebudowy i budowy linii kolejowej kablowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91,

− Przebudowy i budowy sieci telekomunikacyjnych od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91,

− Przebudowy i budowy sieci trakcyjnej od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91,

− Przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej od km 2.010 do km 2.600 linii kolejowej nr 91,

− Przebudowy zewnętrznych sieci i instalacji – sieci wod.-kan.:

• km 2.068 linii kolejowej nr 91 – przebudowy kolektora odwadniającego,

• km 2.068 linii kolejowej nr 91 – przebudowy przyłączy wod.-kan.,

− Budowy i przebudowy odwodnienia dróg i obiektów inżynieryjnych:

• km 2.181 i km 2.289 linii kolejowej nr 91 – budowy odwodnienia drogi wewnętrznej nr 2,

• km 2.181 i km 2.289 linii kolejowej nr 91 – budowy odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1,

• km 2.289 linii kolejowej nr 91 – przebudowy odwodnienia przejścia pod torami w km 2.289 linii kolejowej nr 91.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Miasto Kraków, gmina Miasto Kraków, miejscowość Kraków,

na działkach (będących przedmiotem własności albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PKP PLK S.A.):

obręb ewidencyjny nr 13, nr działek ewidencyjnych 205;

obręb ewidencyjny nr 14, nr działek ewidencyjnych 27/4, 28/1, 29, 174/6, 175/9, 198/2, 198/3, 265/1;

na działce (położonej w liniach rozgraniczających, będącej własnością Skarbu Państwa, lecz nie będącej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. lub PKP PLK S.A. – przeznaczoną pod inwestycję z uwzględnieniem działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości):

obręb ewidencyjny nr 13, nr działki ewidencyjnej 134/6 (powstała z podziału działki nr 134/4);

na działkach (nie będących przedmiotem własności albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PKP PLK S.A. położonych w liniach rozgraniczających, planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa – przeznaczone pod inwestycję z uwzględnieniem działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości):

obręb ewidencyjny nr 13, nr działki ewidencyjnej 507/1 (powstała z podziału działki nr 507);

obręb ewidencyjny nr 14, nr działki ewidencyjnej 265/3 (powstała z podziału działki nr 265/2);

na działkach (na których określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej zgodnie z art. 9q, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym):

obręb ewidencyjny nr 13, nr działek ewidencyjnych 134/7 (powstała z podziału działki nr 134/4), 507/2 (powstała z podziału działki nr 507).

Na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2017 r. znak: WI-XI.7840.1.157.2016.EB.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.157.2016.EB) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 67, tel. 12 39 21 667, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Data aktualizacji:
2017-04-05