Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

BGN.6740.1.5.2016 Wieliczka, dnia 31.03.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2031)

Starosta Wielicki zawiadamia, że

1. postanowieniem z dnia 31.03.2017r. znak: BGN.6740.1.5.2016 została z urzędu sprostowana oczywista omyłka w decyzji Starosty Wielickiego z dnia 30.12.2016r. znak: BGN.6740.1.5.2016 w ten sposób, że na stronie 11 decyzji w wierszu 15 (ostatni wiersz tabeli), w kolumnie drugiej zapis „234/1” otrzymuje brzmienie „234”

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka i Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

2. po uzupełnieniu akt postępowania administracyjnego znak: BGN.6740.1.5.2016 r., w zakresie określonym w postanowieniu Wojewody Małopolskiego z dnia 02.03.2017r. znak: WI-IX.7821.1.1.2017, (którym zostało zlecone tut. organowi przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt sprawy, dotyczących decyzji Starosty Wielickiego z dnia 30.12.2016r. znak: BGN.6740.1.5.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od skrzyżowania z ul. H. Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości Grabówki, w km 1+445-2+435.” za pismem z dnia 31.0.32017 r. znak: BGN.6740.1.5.2016 dokumenty te zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Data aktualizacji:
2017-04-05