Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-05.6131.1.1939.2016.AS

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 22.03.2017r. znak WS-05.6131.1.1939.2016.AS umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z terenu dz. nr 126/13 obr. 50 Podgórze przy ul. Prof. Seweryna 3B, z uwagi na bezprzedmiotowość.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 422 w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24.03.2017 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-03-24
Data publikacji:
2017-03-24
Data aktualizacji:
2017-03-24