Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu 20.03.2017 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 2/6740.4/2017 z 27.01.2017 r., znak: AU-01-5.6740.4.16.2016.IRE

AU-01-5.6740.4.16.2016.IRE

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu 20.03.2017 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji

Nr 2/6740.4/2017 z 27.01.2017 r., znak: AU-01-5.6740.4.16.2016.IRE

 

Na podstawie art. 11 c, 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zmianami) w związku z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.23 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia że, wobec decyzji nr 2/6740.4/2017 z dnia 27.01.2017 r. znak AU-01-5.6740.4.16.2016.IRE wydanej dla inwestycji:

„Rozbudowa drogi gminnej klasy D - ulicy Przemiarki w Krakowie

od hm:-0+01.00 do hm:1+51.85 (odc. A-C) i od hm:0+00.00

do hm:0+14.87 (odc. C-D) obejmująca rozbudowę jezdni, przebudowę zjazdów i poboczy, budowę i przebudowę chodników, budowę bezpieczników wraz z przebudową odwodnienia, budową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, przebudową ogrodzeń

zlokalizowanych na (w nawiasach podano numery działek powstałych w wyniku podziału pod planowaną inwestycję):

• Działkach nr: 172/1 obr. 34 i 78/8 obr. 35 j.ew. Podgórze

• Części działek nr: 174 (174/2), 49 (49/2), 48/2 (48/4), 22 (22/4), 145/2 (145/5), 145/1 (145/3), 146 (146/1), 147 (147/1) obr. 34 i 106 (106/2) obr. 35 j.ew. Podgórze”

zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w powyższej decyzji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od ukazania się w prasie obwieszczenia o wydaniu postanowienia z dnia 20.03.2017 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2017-03-24
Data publikacji:
2017-03-24
Data aktualizacji:
2017-03-24