Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-5.6740.4.21.2016.IRE Kraków, 22.03.2017

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zmianami) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 14.03.2017 r., została wydana decyzja nr 4/6740.4/2017, znak: AU-01-5.6740.4.21.2016.IRE, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D o długości 153,51 m od skrzyżowania ulic Rydlówka

i Skrzyneckiego obejmująca budowę jezdni, poboczy, przebudowę i budowę chodnika, przebudowę, budowę i rozbiórkę zjazdów wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia, sieci wodociągowej

i przebudową kolidujących sieci: gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania w Krakowie

zlokalizowanych na (w nawiasach podano numery działek powstałych w wyniku podziału pod planowaną inwestycję):

• Działkach nr: 12/3 i 290/2 obr. 30 j.ew. Podgórze

• Części działek nr: 12/1 (12/5), 12/2 (12/7), 13/3 (13/7), 13/5 (13/9), 384 (384/1), 385 (385/1) obr. 30

j.ew. Podgórze

poza liniami rozgraniczającymi inwestycję na działkach objętych obowiązkiem przebudowy urządzeń wodnych, sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu) nr: 385 (385/2) obr. 30 j.ew. Podgórze”

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 4/6740.4/2017 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-03-21
Data publikacji:
2017-03-22
Data aktualizacji:
2017-03-22