Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji .


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.92.2016.AD

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z częścią usługową wbudowaną w parterze pierzei ul. Pachońskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi, przy ulicy Pachońskiego i Vetulaniego w Krakowie na działkach ewidencyjnych nr 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 594/10, 594/11, 594/12, 594/13, 594/14, 594/15, 594/16, 63/24, 63/25, 697, 718 obr. 42 Krowodrza”.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z częścią usługową wbudowaną w parterze pierzei ul. Pachońskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi, przy ulicy Pachońskiego i Vetulaniego w Krakowie na działkach ewidencyjnych nr 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 594/10, 594/11, 594/12, 594/13, 594/14, 594/15, 594/16, 63/24, 63/25, 697, 718 obr. 42 Krowodrza”, z wniosku spółki: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków, wydane zostało postanowienie z dnia 19 października 2016r znak: WS-04.6220.92.2016.AD o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się

w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – 31-949 Kraków, os. Zgody 2) w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 19 października 2016r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2016-10-19
Data publikacji:
2016-10-19
Data aktualizacji:
2016-10-19