Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu

 

22 września 2016 r. (wniosek uzupełniono 10 października 2016 r.) postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.746.1.20.2016.KS) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, działającego przez pełnomocnika, Pana Andrzeja Grabowskiego, ul. Młodej Polski 32/105, 20-863 Lublin, dla inwestycji pn.: Budowa i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej na terenie kompleksu koszarowego K-3324, na działkach nr 81/13, 82, 83, 84 obr. 0008, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-XI.746.1.20.2016.JP) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64,

ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podstawa prawna obwieszczenia – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-10-19
Data publikacji:
2016-10-19
Data aktualizacji:
2016-10-19