Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.1373.2016.BB

 

                                                                           OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej INWESTYCJA, ul. Nuszkiewicza 7/11, 31-423 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Majora Nuszkiewicza 13 - dz. nr 300/4 obr. 22 Śródmieście.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a., zawiadamiam że w dniu 27.09.2016 r. o godz. 14.30 odbędą się oględziny drzewa, wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się przed budynkiem nr 13, od strony ul. Majora Nuszkiewicza.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a., wzywa się Budowlaną Spółdzielnię Mieszkaniową INWESTYCJA, reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni (lub upoważnioną przez Zarząd osobę) do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

W myśl art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 02.09.2016 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-09-02
Data publikacji:
2016-09-02
Data aktualizacji:
2016-09-02