Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

   WS-04.6220.83.2015.WM

 

 

 

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 – cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, iż w toku trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa centrum logistycznego firmy 2GO Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka na działkach nr 161/24, 160/17, 158/11, 157/24, 156/17, 152/34, 152/38, 152/26, 152/41, 152/40, 152/39, 157/25, 157/21, 157/23, 158/7, 160/8, 161/12, 156/13, 156/11, 155/6, 154/5, 152/41, 152/38, 157/22, 156/12 obr. 23 Podgórze oraz nr 256/3, 257/5, 257/6, 256/4, 259/2, 257/7, 256/5, 258/2, 421, 422, 417, 376/14, 256/6 obr. 106 Podgórze”, w związku

z zażaleniem Stowarzyszenia „Lege Artis Pro Natura” (Skrytka pocztowa 37, 87-101 Toruń-3) z dnia 26.07.2016 r., skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie na postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-04.6220.83.2015.WM z dnia 07.07.2016 r. o odmowie dopuszczenia do udziału na prawach strony Stowarzyszenia „LEGE ARTIS PRO NATURA” w przedmiotowym postępowaniu, akta sprawy ze stosownym wyjaśnieniem zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pismem z dnia 05.08.2016 r. znak: WS-04.6220.83.2015.WM, gdzie też strony postępowania mogą zapoznać się z treścią złożonego zażalenia.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09 sierpnia 2016r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2016-08-09
Data publikacji:
2016-08-09
Data aktualizacji:
2016-08-09