Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

WS-06.6540.117.2016.MC                                                                                                       Kraków, dnia 21.07.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a”) w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 z późn. zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie km wału: 87+600 – 95+162 Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy – do Stopnia Wodnego Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni. Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od Stopnia Wodnego Przewóz – do Suchego Jaru” z wniosku Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) lub na piśmie składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31–949 Kraków.

Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działek o numerach: 152/7, 135/4, obr. 59 Nowa Huta; 61/1, 51, 42, 52, 142, 115, 243, 221, 281/3, 282/2, 333, 316/2, 346, 357, 354, 380, 379, 393, 394, 241/3, 76/14, 520, 519, 4 obr. 46 Nowa Huta; 76/14, 76/19 obr. 43 Nowa Huta; 39, 53, 54 obr. 42 Nowa Huta; 346, 293, 299, 255, 333, 339, 319, 313, 234 obr. 40 Nowa Huta; 462, 269, 469, 407, 452, 401, 472, 475, 485, 333, 490, 195, 454, 150 obr. 39 Nowa Huta;

W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2016-07-22
Data publikacji:
2016-07-22
Data aktualizacji:
2016-07-22