Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.12.2016.MP

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze od strony ul. Balickiej oraz z garażami podziemnymi wraz z obsługą komunikacyjną i parkingami oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 347/1 obręb 48 Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie wraz z budową infrastruktury technicznej dodatkowo na dz. 357/1, 348/1 obręb 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie", z wniosku Eko-Park S.A.

(ul. Chodkiewicza 11, 02-525 Warszawa, wydane zostało postanowienie z dnia 27 czerwca 2016r. znak: WS-04.6220.12.2016.MP o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28 czerwca 2016r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2016-06-28
Data publikacji:
2016-06-28
Data aktualizacji:
2016-06-28