Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

                                                                                                                                Wawrzeńczyce 17 czerwca 2016 r.

Znak: R 6220.2.2016

 

 

                                                                   Zawiadomienie

                                               o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce na os. Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów z włączeniem ul. Betonowej w Krakowie” na żądanie: FIRMA PROJEKTOWO – BUDOWLANO – HANDLOWA „EKO – PBH” SPÓŁKA Z O.O.- 30 – 318 KRAKÓW, UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO 28

został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Informuje się stosownie do art. 10 § 1 K.P.A, że w ciągu 14 dni można w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 K.p.a. informuje się, ze w toku postępowania strony ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. Organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy.

 

Podpisał:

Wójt Gminy

mgr inż. Józef Rysak

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia 28 czerwca 2016 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-06-28
Data publikacji:
2016-06-28
Data aktualizacji:
2016-06-28