Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.4.5.2016.MMS

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.23) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 28 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Pana Marcina Korusiewicza-ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Rafał Piętowski, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa odcinka ul. Lipskiej jako drogi powiatowej klasy G w zakresie:

- rozbudowy odcinka ulicy Lipskiej od hm 0+39,00 do hm 1+22,00 polegającej na likwidacji istniejącego przystanku i budowie zatoki autobusowej;

- budowy zjazdu z ul. Lipskiej w hm 1+12,47;

- budowy wpustu deszczowego wraz z przyłączem w hm 1+08,39;

- przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika od hm 0,39,00 do hm 1+22,00;

- przebudowy sieci oświetlenia ulicznego od hm 0+30,80 do hm 1+34,78 oraz w hm 0+68,00;

- przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej od hm 0+44,15 do hm 1+25,00;

- rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej i budowa nowej w hm 0+74,56

- zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej na długości rozbudowy drogi;

zlokalizowana:

- na działkach ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

• 371, 372, 373, 347 obr. 19 jedn. ewid. Podgórze

- na części działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonym pod inwestycję):

• 398 (398/1), 399 (399/2), 400 (400/1) obr. 19 jedn. ewid. Podgórze”

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 19:

• Działka nr 398, dzieli się na działki nr: 398/1 (o pow.0,0029ha), 398/2 (o pow. 0,0391 ha).

• Działka nr 399, dzieli się na działki nr: 399/2 (o pow.0,0221ha), 399/1 (o pow. 0,0393 ha), 399/3 (o pow. 0,0353 ha)..

• Działka nr 400, dzieli się na działki nr: 400/1 (o pow.0,0037ha), 400/2 (o pow. 0,0464 ha).

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się

z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski, telefon: 616 81 36.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-06-28
Data publikacji:
2016-06-28
Data aktualizacji:
2016-06-28