Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i mozliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.49.2016.WM

 

                                                                               OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej”, na działkach nr 389, 350, 351, 291, 76, 358, 293/5, 293/4, 293/8, 293/7, 359, 386, 387, 69/1, 74 obr. 13 Krowodrza; dz. nr 508, 409/1, 511, 392/6, 392/2, 323/3, 323/4, 392/5, 395/3, 468/1, 395/4, 468/2, 396/2, 499, 410, 395/8, 335, 318/27, 470, 459/2, 393/2, 318/4, 338, 339, 340, 341, 342, 315, 314/1, 394, 502, 356/1, 359/2, 507, 297/9, 398, 393/3, 367, 368/1, 373/5, 473, 278, 277, 275/1, 274/1, 401/1, 373/9, 403/3, 403/2, 217/1, 217/2, 373/1, 494, 493, 495, 489, 490, 492, 491, 476, 412/1, 399/6, 280/1 obr. 14 Krowodrza; dz. nr 81/5, 79, 1/1, 1/2, 84, 18/1, 18/2, 85 obr. 146 Śródmieście; dz. nr 139/5, 135/2, 143/7, 143/5, 143/1, 140, 138, 86/1, 139/2, 151, 150, 115, 143/6 obr. 145 Śródmieście; oraz dz. nr 611/3 obr. 1 Śródmieście, z wniosku Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – (pok. 502) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagane.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 16 czerwca 2016 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-06-16
Data publikacji:
2016-06-16
Data aktualizacji:
2016-06-16