Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR Kraków, 08.06.2016

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

w decyzji Nr 20/4/2013 z 26 listopada 2015 r., znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Prezydenta Miasta Krakowa z 10 grudnia 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 6.06.2016 r. wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 20/4/2013 z 26 listopada 2015 r., znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR,o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego (…)”,

oraz że 7.06.2016 r., wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Prezydenta Miasta Krakowa z 10 grudnia 2015 r., nadającemu rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 20/4/2013 z 26 listopada 2015 r., znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego (…)”.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień z 6.06.2016 r. oraz 7.06.2016 r., w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-06-08
Data publikacji:
2016-06-08
Data aktualizacji:
2016-06-08