Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 18 maja 2016 r. decyzji Nr 18/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-VI.746.1.15.2016.BC), na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: BBF Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 461,, dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej oraz urządzeń sieci sterowania ruchem kolejowym w km 10,665 – 10,746; 11,001 – 11,122; 11,136 – 11,683; 11,706 – 12,020 linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj, na działkach nr 240/18, 240/27 obr. 16 Kraków Śródmieście, nr 199, 201, 270 obr. 14 Kraków-Podgórze (teren zamknięty) w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy kabli dla potrzeb urządzeń blokady jednoodstępowej na linii nr 100 i linii nr 604 w ramach usług dodatkowych dla zadania: opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu

POIiŚ 7.1-74.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-VI.746.1.15.2016.BC) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 63, ul. Basztowa 22.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Postawa prawna obwieszczenia – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze zm.).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-05-23
Data publikacji:
2016-05-23
Data aktualizacji:
2016-05-23