Dokument archiwalny
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu 17 lutego 2016 r. decyzji nr 22/B/2016 o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-VI.7840.1.2.2016.KS), na wniosek z dnia 4 stycznia 2016 r. (uzupełnionego 20 stycznia 2016 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działający przez pełnomocnika, Pana Roberta Łopusiaka, adres do korespondencji: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 12, 31-514 Kraków, dla inwestycji pn.: Budowa kabli srk na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Olsza (km 3,923 – 8,056 linii nr 100) na terenie zamkniętym kolejowym – obiekt 14 na działkach o numerach: 522/10, 523 obr. 0003, j. ewid. Krowodrza, 240/1, 241/1, 241/2, 241/3, 241/5, 241/6, 241/7, 242/1, 242/4, 242/17, 242/18, 242/19, 244/3 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza, 1, 101, 109, 111, 112, 113 obr. 0007, j. ewid. Śródmieście, 510/16 obr. 0006, j. ewid. Śródmieście, 502/24, 502/26, 562, 563 obr. 0005, j. ewid. Śródmieście, 543/4 obr. 0004, j. ewid. Śródmieście, w ramach zamierzenia: Budowa sieci i urządzeń srk dla potrzeb jednoodstępowej blokady liniowej na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Olsza od km 3,923 do km 8,056 linii nr 100 w terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 64 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach 900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 490.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-05-23
Data publikacji:
2016-05-23
Data aktualizacji:
2016-05-23