Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.3.2016.BUR

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.23) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 29 lutego 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu , ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Mariusz Potocki, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa odcinka ul. Marii Konopnickiej (droga powiatowa klasy Z) i budowa odcinka drogi gminnej klasy D w Krakowie w zakresie:

• rozbudowy odcinka ul. M. Konopnickiej (droga powiatowa klasy Z) polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni w celu wykonania dodatkowych pasów dla relacji skrętnych od hm 0'+00,00 do hm 2'+55,90;

• budowy czterowlotowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w hm 1'+82,50;

• budowy niezależnych ciągów pieszych i rowerowych od hm 0'+00,00

do hm 2'+55,90;

• budowy drogi gminnej klasy D od hm 0+00,00 do hm 2+79,50;

• budowy chodników od hm 0+00,00 do hm 2+79,50;

• budowy zjazdów z projektowanej drogi gminnej klasy D w hm 0+83,85, hm 1+02,50, hm 1+29,10, hm 1+80,45, hm 2+42,85, hm 2+58,85, hm 2+72,55;

• budowy wpustów deszczowych z przyłączami;

• budowy odcinka kanalizacji ogólnospławnej w hm 0'+66,80 oraz

od hm 0+21,20 do hm 0+85,40, w hm 1+82,30, w hm 2+04,65;

• budowy sieci sygnalizacji świetlnej od hm 0'-07,40 do hm 2'+52,90;

• przebudowy istniejącej sieci gazowej od hm 0'+03,65 do hm 2'+44,60,

od hm 0'+04,10 do hm 2'+50,40, od hm 2+46,65 do hm 2+83,75;

• budowy sieci oświetlenia ulicznego od hm 0+15,70 do hm 2+73,15 i przebudowy istniejącej sieci oświetlenia ulicznego od 0'+07,25 do hm 2'+51,70;

• przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej od hm 0'-00,20 do hm 2'+60,70;

• przebudowy istniejącej sieci c.o. od hm 1+56,70 do hm 2+84,20;

• przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej w hm 0'+02,50;

• wycinki kolidującej zieleni;

zlokalizowana:

- na działkach ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji nr:

• 526/3, 526/18, 526/19, obr. 12 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;

• 1/4, 15/6, 29/15, 288/25, 288/28, 288/30, 288/32, 289/1, obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;

- na części działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji nr (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję):

• 526/20 (526/29), 526/21 (526/31) obr. 12 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;

• 1/5 (1/6), 28/1 (28/9), 29/3 (29/17), 288/29 (288/46), 288/44 (288/48, 288/49), obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie;

- na części działek ewidencyjnych, położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji nr (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu):

• 1/2, 29/12, 1/5 (1/7), 288/44 (288/47) obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie – działki na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu.”

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 12:

• Działka nr 526/20, dzieli się na działki nr: 526/29 i 526/30,

• Działka nr 526/21, dzieli się na działki nr: 526/31 i 526/32,

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 30:

• Działka nr 1/5, dzieli się na działki nr: 1/6 i 1/7,

• Działka nr 28/1, dzieli się na działki nr: 28/9 i 28/8,

• Działka nr 29/3, dzieli się na działki nr: 29/17 i 29/18,

• Działka nr 288/29, dzieli się na działki nr: 288/46 i 288/45,

• Działka nr 288/44, dzieli się na działki nr: 288/48, 288/49 i 288/47.

Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w teren działek, położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidującego z wnioskowaną inwestycją, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz C.O., nr (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu): 1/2, 29/12, 1/5 (1/7), 288/44 (288/47), obr. 30 j. ew. Kraków – Podgórze.

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 80 93.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-05-20
Data publikacji:
2016-05-24
Data aktualizacji:
2016-05-24