Dokument archiwalny
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

Gmina Miejska Kraków przypomina, że w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert uprawnione do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) prowadzące działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

 

Ocena formalna złożonych ofert odbywa się w oparciu o regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w GMK, stanowiący Załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty Uchwałą NR XXXI/523/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednym z kryteriów formalnych złożonych ofert jest zgodność działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkie organizacje pozarządowe o dokonanie przeglądu dokumentów statutowych, w szczególności statutów i wpisów w KRS w zakresie przedmiotu działalności statutowej i celu działania, tak aby były one zgodne z dziedziną zlecanego zadania, na realizację którego składana jest oferta.

 

Przykładowo jeśli zlecane jest zadanie z zakresu:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  4. działalności charytatywnej,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 w dokumentach statutowych winien znaleźć się zapis, iż działalność statutowa obejmuje odpowiednio zakres:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  4. działalności charytatywnej,
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2016-05-19
Data publikacji:
2016-05-19
Data aktualizacji:
2016-05-19