Dokument archiwalny
termin przetargu: 19.07.2016 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Małym Rynku Nr 5, niezabudowanych nieruchomości położónych przy ul. Księcia Józefa, ul. Szarotki, ul. Czyżówka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

 

 

1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki nr 255 o powierzchni 0,0312 ha położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181812/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym przy Małym Rynku Nr 5.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 8 878 500,00 zł

Wadium wynosi: 450 000,00 zł

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054).

 

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-346. W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu wynosi 5%.

 

Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW/U.20. Nieruchomość usytuowana jest na terenie układu urbanistycznego Śródmieścia Krakowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1 na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z dnia 22.05.1933 r. Ze względu na wyjątkowe walory historyczne wyżej wymieniony obszar został uznany za Pomnik Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 r. Wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektu i jego adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwoleniem konserwatorskim nr 8/11 z dnia 31 maja 2011 r. zezwolił Gminie Miejskiej Kraków na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 5 przy Małym Rynku– pod warunkiem, umieszczenia w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości informacji, że nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków, oraz wykonania przez nabywcę nieruchomości inwentaryzacji wyposażenia wnętrz oraz opinii o stanie technicznym budynku. Kamienica przy Małym Rynku nr 5 składa się z budynku frontowego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym oraz oficyny dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej. Powierzchnia całkowita wynosi 824,80 m2. powierzchnia użytkowa 606,80 m2. W kamienicy znajduje się:

 

• 7 lokali mieszkalnych: 6 w budynku frontowym, 1 w oficynie

• 3 lokale użytkowe na parterze: 2 w budynku frontowym, 1 w oficynie,

• 2 lokale użytkowe w piwnicy: 1 w budynku frontowym, 1 w oficynie,

• 2 lokale użytkowe na poddaszu

 

W latach 1965-1975 w budynku przeprowadzone zostały gruntowne remonty, wymienione zostały wszystkie stropy i posadzki powyżej parteru, instalacje i przyłącza sieci do budynków, wymieniono pokrycia dachowe i wykonano nowe konstrukcje klatek schodowych oraz posadzki cementowe w piwnicach. W latach 2007 – 2009 przeprowadzono bieżącą konserwację i remonty wynikające z dostosowania przepisów głównie w zakresie robót instalacyjno – przyłączeniowych oraz montaż nowej stolarki i renowację krat i oświetlenia. Obecnie budynek nie jest użytkowany.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej po terenie części nieruchomości oznaczonej nr działki 255 położonej w obrębie 1, objętej KW KR1P/00181812/2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, polegającej na możliwości przejścia przez sień wejściową budynku położonego przy Małym Rynku nr 5, następnie podwórkiem do pomieszczeń piwnicy znajdującej się pod budynkiem oficyny budynku położonego przy Małym Rynku 6 - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki 256 położonej w obrębie 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181812/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00181812/2 ujawniono, iż nieruchomość tą księgą objętą wpisano do rejestru zabytków Miasta Krakowa. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19 kwietnia 2016 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą oglądać budynek w dniach 14.06 i 5.07.2016 r. w godz. 14.00 - 15.00

 

 

 

mapa z uzbrojeniem

 

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 630 000,00 zł

Wadium wynosi: 63 000,00 zł

 

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póź. zm).

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Rejon Fortu Skała II”, zgodnie z którym położona jest w terenach rolniczych R.2 z podstawowym przeznaczeniem pod grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. Na obszarze tym obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

Nieruchomość położona jest na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Sposób zagospodarowania nieruchomości nie może naruszać zakazów wynikających z rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr 81/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, m. inn. zakazu likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Ponadto działki nr 76/5, 77/4 i 78/3 zlokalizowane są w obrębie granic udokumentowanych osuwisk, a działka nr 76/5 zlokalizowana jest w obrębie terenu zagrożonego ruchami masowymi.

Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia położona jest na stoku charakteryzującym się znacznym nachyleniem powierzchni terenu, przekraczającym 12%. Tego typu obszary uznawane są za predysponowane do występowania ruchów masowych. W tych warunkach niwelacja terenu poprzez wykonywanie robót budowlanych, wykopów, nasypów jak również budowa podziemnej infrastruktury lub też wprowadzenie nowej (dodatkowej) zabudowy terenu, wprowadzającej dodatkowe obciążenia podłoża, mogą skutkować uruchomieniem się nowych procesów geodynamicznych lub też rozwojem dotychczas stwierdzonych zjawisk. Przez nieruchomość przebiegają sieci energetyczne oraz sieć wodociągowa.

 

mapa ewidencyjna z uzbrojeniem

 

 

 

Nieruchomość przylega do pasa drogowego ul. Księcia Józefa, drogi publicznej wojewódzkiej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez projektowany zjazd z ul. Księcia Józefa na dz. nr 78/3 i 77/4 funkcjonujący wyłącznie na relacje prawoskrętne, z uwzględnieniem zagospodarowania nieruchomości zgodnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W celu budowy zjazdu konieczne jest uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Przedmiotowy zjazd należy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z uwzględnieniem wymaganych skrajni i rozwiązaniem ewentualnych kolizji z zielenią wysoką i oznakowaniem pionowym. Opisana wyżej możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości odnosi się wyłącznie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Rejon Fortu Skała II” tj. z przeznaczeniem pod grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zagospodarowania nieruchomości obsługa komunikacyjna może ulec zmianie.

 

opinia odnośnie obsługi komunikacyjnej nieruchomości

 

 

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

 

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 

 

 

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 516/9 o powierzchni 0,1338 ha, położonej w obrębie 34, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Szarotki, objętej KW KR1P/00262775/2.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 484 500,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 50 000,00 zł

 

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MNW.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz krzewami. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Przez północno - zachodni narożnik działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości może nastąpić od ulicy Szarotki zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 467, a następnie po terenie nieruchomości oznaczonej nr działki 516/8, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po której zostanie ustanowiona służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 516/9. Nabywca nieruchomości oznaczonej nr działki 516/9 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 24 104,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 5 543,92 zł, tj. łącznie kwoty 29 647,92 zł, płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. W chwili obecnej na działce 467 przebiega nieutwardzona droga dojazdowa do pól, która nie stanowi drogi publicznej ulicy Szarotki. Jej parametry nie mogą zapewnić prawidłowego dojścia, dojazdu oraz bezpiecznego mijania się pojazdów do nieruchomości będącej przedmiotem zbycia. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej działki nr 516/9 nabywca nieruchomości ustalony w drodze przetargu winien podpisać umowę na realizację inwestycji drogowej na działce nr 467, w ramach realizacji inwestycji niedrogowej w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 

 

mapa ewidencyjna z uzbrojeniem

 

 

mapa z zaznaczonym przebiegiem służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami

 

 

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 490/5 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Czyżówka, objętej KW KR1P/00319276/9.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 2 585 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 260 000,00 zł

 

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Czyżówka”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy usługowej U.2 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją ani do gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się na terenie układu urbanistycznego Podgórza, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A 608 na podstawie decyzji z dnia 26.10.1981r. oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej o nazwie „ Kraków – historyczny zespół Miasta” uznany za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. oraz w strefie nadzoru konserwatorskiego.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż północnej granicy działki planowana jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia Dn25. Z uwagi na powyższe aktem notarialnym Rep. A. 8571/2015 z dnia 11 września 2015 r. ustanowiona została na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o.-nieograniczona w czasie i odpłatna, za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu na nieruchomości położonej obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej nr działki 490/1( obecnie po podziale geodezyjnym odpowiada działce nr 409/4) polegająca na korzystaniu w obszarze o powierzchni 33,6 m2, przy czym pasem szerokości 1m (po 0,5m w obie strony od osi gazociągu) i długości 33,6 m, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia Dn 25,a także ich utrzymanie, przebudowę, rozbudowę, modernizację, kontrolę, konserwację i usuwanie awarii, w pasie ustanowionej służebności. Opisane wyżej prawo służebności przesyłu zostało ujawnione w dziale III KW KR1P/00319276/9. Ulica Czyżówka posiada w chwili obecnej parametry niewystarczające do bezpiecznej obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania pod usługi. Obsługa komunikacyjna działki nr 490/5 jak również przyszłej inwestycji jaka na niej powstanie będzie możliwa po rozbudowie ul. Czyżówka do parametrów określonych na rysunku planu tj. w obszarze korytarza drogi KDD.1, a następnie poprzez projektowany zjazd na teren inwestycji – ujęty w projekcie rozbudowy ul. Czyżówka.

Przedmiotowa rozbudowa będzie możliwa po zawarciu umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej konieczne będzie ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami po terenie części działki nr 490/4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 490/5.

Nabywca nieruchomości oznaczonej nr działki 490/5 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 29 733,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 6 838,59 zł, tj. łącznie kwoty 36 571,59 zł brutto, płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 

mapa ewidencyjna z uzbrojeniem

 

mapa z zaznaczonym przebiegiem służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami

 

 

 

 

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/ Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/ Plany Obowiązujące.

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 19 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4- godz. 12.00

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, a odnośnie nieruchomości rolnej opisanej w poz. 2 dodatkowo spełniające warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 

- wpłata przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 lipca 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- wpłata w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 13 lipca 2016 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a uczestnik przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej opisanej w poz. 2 również dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nabycia nieruchomości opisanych w poz. 1 i 2 oraz cena nieruchomości opisanych w poz. 3i 4 wraz z należnym podatkiem VAT i opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej opisanej w poz. 2 zostanie zawarta w przypadku gdy Agencja Rolna Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika

z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Odnośnie nieruchomości opisanej w poz. 2 ogłoszenia również ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2012, poz.803 z póź. zm).

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2016-05-19
Data publikacji:
2016-05-19
Data aktualizacji:
2016-05-19