Dokument archiwalny
Przywrócenie najmu do lokalu mieszkalnego będącego w zasobie Gminy Miejskiej Kraków

            W dniu 4 sierpnia 2015 r. weszła w życie uchwała Nr XXI/340/15 RMK z 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 20 lipca 2015 r. poz. 4508), która wprowadza ograniczenia czasowe w możliwości nabycia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

 

 

Osobami uprawnionymi do zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu, gdy została ona wypowiedziana z powodu zaległości czynszowych są: były najemca, a w razie jego śmierci lub wyprowadzenia się: małżonek najemcy lub były małżonek niebędący współnajemcą lokalu, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, osoby przysposobione lub przysposabiające, osoby przyjęte na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z byłym najemcą.

 

 

Podstawowe warunki pozytywnego załatwienia wniosku:

 

1. osoby te, ich małżonkowie lub osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości bądź jej części mogącego stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

 

2. Nastąpiło uregulowanie zaległości czynszowych, w tym całkowita spłata należności głównej z tytułu korzystania z lokalu. Zgodnie z przepisami przejściowymi, warunek ten jest spełniony jeżeli na wniosek złożony przed dniem 4 sierpnia 2015 r. doszło do częściowego umorzenia należności (po wcześniejszej spłacie 70% całego zadłużenia).

 

3. Powierzchnia użytkowa lokalu jest zgodna z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:

35 m2 – dla 1 osoby;

40 m2 – dla 2 osób;

45 m2 – dla 3 osób;

55 m2 – dla 4 osób;

65 m2 – dla 5 osób;

70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadkach przekroczenia powierzchni normatywnej, osobom uprawnionym przysługuje prawo do innego równorzędnego dla tej normy lokalu (nie dotyczy to przyznawania lokali socjalnych)

 

4. Wnioskodawcy muszą spełnić kryterium niskiego dochodu, tj. średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie jest to kwota 1.765,12 zł), 175% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym (kwota 1.544,48 zł) i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (kwota 1.323,84 zł).

 

 

Rodzaj nowej umowy najmu zależy od tego czy została orzeczona eksmisja i co orzeczono w sprawie:

 

a) jeśli wobec wnioskodawcy nie orzeczono eksmisji lub w wyroku eksmisyjnym przyznano prawo do lokalu socjalnego – możliwe jest zawarcie takiej umowy, jaka została wypowiedziana (a więc również na czas nieoznaczony),

 

b) gdy sąd orzekający eksmisję nie przyznał prawa do lokalu socjalnego – możliwe jest wyłącznie zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego (czasowej) – nie obowiązują wówczas normy określone w punkcie 3.

 

 

Terminy obowiązywania uprawnienia do przywrócenia najmu:

 

a) osobom, wobec których zapadł prawomocny wyrok eksmisyjny po wejściu w życie uchwały uprawnienie to wygasa po upływie 12 miesięcy od jego wydania.

 

b) Osoby, którym w myśl zasady określonej w punkcie a) wygasło uprawnienie do nabycia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu lub wyrok eksmisyjny zapadł przed wejściem w życie powołanej uchwały, zachowują uprawnienie do zawarcia umowy najmu tego lub innego lokalu, jeżeli uregulują zadłużenie w terminie 12 miesięcy od jej wejścia w życie, 

                 a więc do 4 sierpnia 2016 r.,

chyba że przed dniem 4 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o rozłożenie zaległości na raty

i zostało zawarte porozumienie – wówczas uprawnienie to przedłuża się do 12 miesięcy od spłaty zadłużenia zgodnie z harmonogramem.

 

 

Dodatkowe informacje na ten temat można pozyskać w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17A w Krakowie lub telefonicznie pod numerami:

 

Nowa Huta:

pok. 206, tel. 12-616-8484 i 12-616-8275

pok. 204, tel. 12-616-8237

 

Śródmieście:

pok. 208, tel. 12-616-8266 i 12-616-8257

 

Krowodrza:

pok. 205, tel. 12-616-8212

 

Podgórze:

pok. 205, tel. 12-616-8236

 

Kierownik Referatu: pok. 202 tel. 12- 616-8250

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2016-05-04
Data publikacji:
2016-05-04
Data aktualizacji:
2016-05-04