Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnego Centrum Aktywności Seniorów w Dzielnicy VIII”

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 

Zakres: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Tytuł zadania publicznego:

Utworzenie oraz prowadzenie lokalnego Centrum Aktywności Seniorów w Dzielnicy VIII

 

Miejsce realizacji zadania:

Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Dzielnicy VIII. Oferent powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie (umowa najmu, umowa użyczenia, akt własności itp.).

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2016 – środki w wys. 36.600,00 zł

w roku 2017 – środki w wys. 68.400,00 zł

 

Termin realizacji zadania: od 01 lipca 2016 r. do 31.12.2017 r.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118, 1138 i 1146), zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 7. Wymagany minimalny wkład własny Oferenta (rozumiany jako wkład finansowy w realizację programu ze środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł, w tym wolontariatu) wynosi 10% kwoty wnioskowanej dotacji, w tym co najmniej 8% wkład finansowy. Oferty niezawierające wymaganego wkładu własnego nie będą rozpatrywane.
 8. Wydział zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie.
 9. Oferent z przekazanej kwoty dotacji może maksymalnie przeznaczyć 15% na doposażenie zgodne z wymogami konkursu – w kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku 2016 r.
 10. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 11. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, przed podpisaniem umowy Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 14. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 15. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 16. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 17. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotacja będzie przekazana w transzach kwartalnych z góry do 30-go dnia każdego następnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego kwartału, po zaakceptowaniu sprawozdania. Przy czym pierwsza transza umowy będzie wypłacona za okres w terminie do 30 dni po zawarciu umowy.
 18. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 19. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 20. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 17.
 21. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
 1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
 2. comiesięcznego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 2. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Warunki realizacji zadania:

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór oferty, która pozwoli na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach tworzonego Centrum Aktywności Seniorów w lokalizacji wskazanej na terenie Dzielnicy VIII.

 

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. rekrutację seniorów (min. 70 osób) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u – wzór deklaracji będzie stanowić załącznik do umowy;
 2. promocję i organizację wolontariatu, we współpracy z KCS, a w szczególności:
 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
 • propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu,
 • poszerzenie wśród seniorów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
 • zachęcanie i organizowanie seniorów do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. Jednocześnie minimum 50% uczestników CAS-u będzie zaangażowanych w wolontariat;
 1. obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
 • minimum 2 komputery z dostępem do Internetu,
 • rzutnik,
 • ekran,
 • instrument muzyczny,
 • 20 kompletów kijków nordic-walking,
 • 15 karimat,
 • 12 piłek dmuchanych gimnastycznych (rehabilitacyjnych);
 1. prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 5 kursów, w dwóch grupach (podstawowa i średnio zaawansowana) - wymienionych poniżej w ramach powstałego CAS-u, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej:
 • obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet, etc.,
 • fotograficzno-filmowy,
 • samoobrony,
 • zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości,
 • mediacji,
 • pierwszej pomocy,
 • języków obcych,
 • małej poligrafii,
 • szycia, haftowania,
 • opieki nad osobą obłożnie chorą,
 • plastyczny (rzeźby, malarstwa, makramy etc.),
 • wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych;
 1. prowadzenie cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym (szkolenia, warsztaty oraz treningi) – co najmniej raz w tygodniu w ramach powstałego CAS-u po 45 minut w pięciu grupach, z poniższego zakresu:
 • zdrowy tryb życia,
 • gry stolikowe i ruchowe tj. brydż, szachy, bule (petanka), krykiet itp.,
 • nordic-walking,
 • przygotowujące do turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
 • teatralne,
 • wokalne,
 • kurs tańca towarzyskiego,
 • kurs pływania,
 • zajęcia ruchowe;
 1. prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych, np.:
 • działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
 • inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
 • wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
 • wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.

 

Pozostałe warunki:

 

 1. Oferent zapewnienia, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie, będzie udostępniany seniorom co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 2. CAS angażuje beneficjentów do wspólnego organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych po okolicy i po Krakowie, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii etc. oraz współpracuje z innymi CAS-ami powstałymi w ramach lokalnej sieci.
 3. CAS jest dostępny 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie.
 4. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu działalności CAS.
 5. Oferent może pobierać opłatę członkowską (w przypadku prowadzenia odpłatnej działalności statutowej), jednak nie większą niż 5 złotych miesięcznie. Kwota ta ma być przeznaczona na działalność CAS-u.
 6. Realizacja zadania powinna zapewnić działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności społecznej osób starszych.
 7. Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 

Termin składania ofert:

 

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, oferty należy składać przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.nawikus.krakow.pl*, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na tym portalu i utworzeniu Profilu Organizacji.

 

Po wypełnieniu ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12:00 w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 102 lub 110 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta, wraz z wszystkimi złącznikami.

 

Oferenci, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z punktu Obsługi NGO – NAWIKUS w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Referat Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pokój nr 3, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.30. W godzinach pracy Urzędu możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert.

 

*Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej),
 • zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
 2. złożenia oferty po terminie,
 3. złożenia oferty bez wymaganych załączników,
 4. złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszenie konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
 5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
 6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
 7. złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 8. złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
 9. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik Nr 1 do mniejszego ogłoszenia.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Dotację otrzyma najlepsza z ofert, która otrzyma co najmniej 30 pkt podczas oceny merytorycznej.
 2. Ostatecznego wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 4. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Gmina Miejska Kraków przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego na lata 2015-2016 środki finansowe w wysokości : 1 330 364,00 zł.

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:

 

 1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na lata 2016-2017 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnego Centrum Aktywności Seniorów w Dzielnicy VIII”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
 1. przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 2. do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
 3. do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 4. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 1195),
 4. mają oświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz. 1182),
 6. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 3 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,
 7. dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r.
 3. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 06 maja 2016 roku o godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 102 i 110.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr XXXI/523/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.
 2. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr XXXI/523/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.
 3. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do Uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017''.

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w pok. 102 i 110 lub pod numerem tel. 12/616-7806, 7802, 7807.

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ załącznik Nr 1.xls

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ załącznik Nr 2.xls

ZGŁOSZENIE DO KOMISJI załącznik Nr 3.doc

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PRACACH KOMISJI załącznik Nr 4.doc

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU załącznik Nr 5.doc

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2016-04-28
Data publikacji:
2016-04-28
Data aktualizacji:
2016-04-28