Dokument archiwalny
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 22 kwietnia 2016 r. została wydana na wniosek inwestora:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1,

30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Panią Agnieszkę Rusnak,

ul. Mazowiecka 16/4u, 31-408 Kraków, decyzja Nr 47/B/2016 (znak: WI-VI.7840.1.191.2015.JR) o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa magistrali wodociągowej DN800 węzły W5-W6a, długość do l=236,0m wraz z podziemną komorą zasuw KZ-2 na działce nr 1/42 teren zamknięty PKP obręb 52 Kraków Podgórze pod liniami kolejowymi:

- linia kolejowa nr 100, Kr. Mydlniki - Gaj w km 13,351

- linia kolejowa nr 100, Kr. Mydlniki - Gaj w km 13,330

- linia kolejowa nr 603, Kr. Prokocim PRD - Kr. Bonarka w km 1,336

- linia kolejowa nr 603, Kr. Prokocim PRD - Kr. Bonarka w km 1,220

- linia kolejowa nr 091, Kraków Medyka - km 4,265.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wojewody Małopolskiego oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych

i Kolejowych, pokój nr 65 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach 900-1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730-1530, tel. 12-39-21-681.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-04-27
Data publikacji:
2016-04-29
Data aktualizacji:
2016-04-29