Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2016-03-25)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 16.03.2016 do 05.04.2016

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 623/2016 z dnia 15.03.2016 r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

• lokal mieszkalny oznaczony Nr 13 o powierzchni użytkowej 31,70 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Benedykta Nr 13 z pomieszczeniem przynależnym komórką lokatorską o powierzchni 1,53 m2 wraz z udziałem wynoszącym 59/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 311/2 o powierzchni 0,0262 ha oraz 311/3 o powierzchni 0,0128 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00237330/7,

• lokal mieszkalny oznaczony Nr 8 o powierzchni użytkowej 44,85 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy Nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 30/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 3/1 o powierzchni 0,0630 ha, położona w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00102857/2,

• nieruchomość gruntową, o powierzchni 0,0812 ha, składającą się z działek oznaczonych nr 189/2 o powierzchni 0,0151 ha objętej KW KR1P/00199198/0, 187/1 o powierzchni 0,0328 ha, objętej KW KR1P/00191117/3, 331/5 o powierzchni 0,0333 ha objętej KW KR1P 00200661/8 położoną w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Krzewowej, która zgodnie z decyzją nr AU-2/6730.2/2670/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. o ustaleniu warunków zabudowy, może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 17.03.2016 do 06.04.2016

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 232/19 o pow. 0,2211 ha obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00313714/0 położonej na os. Przy Arce 24 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” z siedzibą w Krakowie na os. Jagiellońskim 19 oraz osób fizycznych będących jej współużytkownikami wieczystymi.

 

od 18.03.2016 do 07.04.2016

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, obejmujący udział wynoszący 1/16 nieobciążony prawem użytkowania wieczystego w działce nr 226/2 obr. 17 Śródmieście, ul. Siedleckiego, na cel: garaż (grunt pod boksem garażowym nr 13), 1 pozycja na wykazie.

 

 

od 22.03.2016 do 11.04.2016

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 112/1 o powierzchni 0,0888 ha, położoną w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Targowej, objętą KW KR1P/00194221/6. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie” nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej A.3 MU.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 46 o powierzchni użytkowej 114,39 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 06.08.2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 96 o powierzchni 0,6459 ha, położonej w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00073339/2.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 23.03.2016 do 12.04.2016

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 1015 o pow. 0,0082 ha, obręb 34 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położona przy ul. Radzikowskiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 461/11 i 506/77 położonej przy ul. Gołaśka 37 obręb 48 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” oraz osób fizycznych.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 651/2016 i 657/2016 z dnia 16.03.2016r. oraz 677/2016 z dnia 17.03.2016r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 654/2016 z dnia 16.03.2016r.

 

od 24.03.2016 do 13.04.2016

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący:

1. działki nr 5/4 i nr 13/6 i część działki nr 14/8 obręb 14-Krowodrza, ul. Kasztelańska, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 807/4 obręb 41-Krowodrza, ul. Jaremy, na cele: handel i skład, 1 pozycja na wykazie.

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22

w dniach od 17.03.2016 do 06.04.2016 został podany do publicznej wiadomości wykaz

dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany obejmujący

nieruchomości Skarbu Państwa:

• nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr 283/1 o powierzchni 0,6576 ha i 284 o powierzchni 0,1061 ha położoną w obrębie 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Bociana, objętą księgą wieczystą KR1P/00366430/1, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach zabudowy usługowej- U,

• udział w wysokości 528/1000 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 94/2 o powierzchni całkowitej 0,0484 ha położonej w obrębie 59 jednostka ewidencyjna Śródmieście zabudowanej budynkiem przy ul. Batorego Nr 5, objętej księgą wieczystą KR1P/00080456/0, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej – UM,

• udział w wysokości 4/10 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 170 o powierzchni całkowitej 0,1002 ha, położonej w obrębie 12 ewidencyjna Podgórze zabudowanej budynkiem przy ul. Krasickiego nr 18-20, objętej księgą wieczystą KR1P/00002252/0, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Krasickiego Orawska” znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług – MW/U.4,

• udział w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 47/1 o powierzchni 0,0165 ha i 47/3 o powierzchni 0,0253 ha, położonej w obrębie 11 jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem przy ul. Twardowskiego Nr 51, objętej księgą wieczystą KR1P/00014524/5, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej” znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług – MW/U.2,

nieruchomość Miasta Kraków miasta na prawach powiatu:

• udział w wysokości 26/100 części nieruchomości oznaczonej nr działki 118 o powierzchni całkowitej 1,3112 ha, położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zabudowanej budynkiem w osiedlu Szkolnym Nr 37, objętej księgą wieczystą KR1P/00103556/9, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” znajduje się w terenach zabudowy usługowej - Uo.7.3,

nieruchomość Gminy Miejskiej Kraków:

• udział w wysokości 77/1000 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr działki 156 o powierzchni całkowitej 0,0938 ha, położonej w obrębie 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem przy ul. Worcella Nr 7, objętej księgą wieczystą KR1P/00287293/0, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej – UM.

Osoby, którym przysługują uprawnienia z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) mogą w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu zgłosić je w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości objętych przeznaczonej do zamiany można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9910 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2016-03-24
Data publikacji:
2016-03-24
Data aktualizacji:
2016-03-24