Dokument archiwalny
Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu 25 lutego 2016 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: Wl-YI.746.1.10.2016.BC) na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11, działającego przez pełnomocnika, Pana Pawia Mitkę, 32-065 Krzeszowice, ul, Polaczka 4, dla inwestycji pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z budową zlącw kablowego SN oraz elektroenergetycznych sieci SN 15kV na terenie Komendy Wojewódzkie] Policji w Krakowie przy ul. Łokietka, na działkach nr 289, 290, 296/16 obr. 32 Krahów-Krowodrza (teren zamknięty).

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z ait. 32 i 33 Kodeksu postępowania

administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacja przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-VI.746.1.10.2016.BC) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urządu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 207, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016,23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Postawa prawna obwieszczenia - art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze zm.).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2016-03-24
Data publikacji:
2016-03-24
Data aktualizacji:
2016-03-24