Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.136.2014.RJ

 

 

                                                                           OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków biurowo - usługowych z garażami podziemnymi i w parterach budynków, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi na terenie na działkach nr 807/3, 807/5, 807/6, 807/7, 807/8, 807/9, 807/10, 807/12, 807/17, 807/18, 782/1, 791/33, 791/35, 791/36 obr. 2 Krowodrza, z wjazdami i włączeniem do układu komunikacyjnego na działkach 327 obr. 5 Krowodrza, 782/2 obr. 2 Krowodrza przy ul. Armii Krajowej/ Lea w Krakowie". z wniosku ALTI PLUS spółki akcyjnej, ul. Juliusza Lea 213, 30-133 Kraków, zostało postanowieniem znak WS-04.6220.1.136.2014.RJ z dnia 22 marca 2016 r. zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 22 marca 2016 r.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-03-22
Data publikacji:
2016-03-22
Data aktualizacji:
2016-03-22