Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.2264.2015.MP

 

                                                         OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1651) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki, ul. Lea 19, 30-048 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Bronowicka 71 dz. nr 67/1 obr. 2 Krowodrza.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 23.03.2016 r. o godz. 10:00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Bronowickiej 71.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Spółdzielnię Mieszkaniową im. T. Kościuszki, ul. Lea 19, 30-048 Kraków

reprezentowaną przez pełnomocnika,

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 03 marca 2016 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-03-03
Data publikacji:
2016-03-03
Data aktualizacji:
2016-03-03