Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI

 

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

o ponownym prowadzeniu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 12.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI na wniosek pełnomocnika inwestora Pana Mariusza Kozoduj, MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, działającego z upoważnienia Pana Marcina Korusiewicza – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków; w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 – ul. Mogilska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy chodnika”, na działkach nr (pogrubienie oznacza działkę zajętą pod inwestycję) 299/12 (299/29, 299/30), 299/25 (299/34, 299/35) obręb 5 jedn. ewid. Kraków - Śródmieście; które zostało zakończone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/4/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Małopolski decyzją z 15.05.2015r. uchylił ww. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i przekazał sprawę

do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W dniu 15.06.2015 r. zostało wysłane postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa dot. obowiązku usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej nałożonych przez Wojewodę Małopolskiego ww. decyzją, zmieniającym postanowieniem z 09.07.2015r., znak jw., oraz ponownie zmieniającym postanowieniem z 14.08.2015 r. w zakresie zmiany terminu do czasu uzyskania dokumentów wymienionych w pkt. 7 postanowienia znak: AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI z dnia 15.06.2015r. Postępowanie administracyjne zostało uzupełnione w dniu 20.01.2016r.

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście obręb 5;

• działka nr: 299/12 dzieli się na działki nr: 299/29 i 299/30

• działka nr: 299/25 dzieli się na działki nr: 299/34 i 299/35

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 800 do 1400.

Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

• doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

• doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

• w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-02-08
Data publikacji:
2016-02-08
Data aktualizacji:
2016-02-08