Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2015.966) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami).

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: WI-IX.7840.1.8.2015 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko: od km 60+325 do km 61+662 o dł.1.337 km (zadanie 1), od km 62+ 017 do km 63+183 o dł. 1.66 km (zadanie2 ) oraz od km 63+779 do km 65+160 o dł.1.381 km (zadanie 3) zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa oraz w miejscowościach: Piekary i Kryspinów gmina Liszki, powiat krakowski, województwo małopolskie – na wniosek z 30 września 2015 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 08 października 2015 r.) złożony przez Pana Sławomira Szymańskiego, pełnomocnika Pana Bogusława Borowskiego, Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Nr 281/2014 z 08 września 2014 r. – Pana Marka Sowę, Marszałka Województwa Małopolskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Krakowie oraz w miejscowościach: Piekary i Kryspinów, gmina Liszki, powiat krakowski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych lub ich części, oznaczonych według katastru nieruchomości, położonych w projektowanym obszarze inwestycji i będących częścią inwestycji:

a) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które są obecnie własnością lub staną się własnością Skarbu Państwa (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0078:

22, 65, 82, 66/2, 103/1 (103), 100/1 (100), 99/1 (99), 106/1 (106), 105/1 (105), 104/1 (104), 98/1 (98), 98/2 (98), 97/1 (97), 107/1 (107), 96/1 (96), 115/1 (115), 95/1 (95), 111/1 (111), 94/11 (94/1), 17/1 (17), 83/1 (83), 64/1 (64), 66/3 (66/1), 67/1 (67), 68/1 (68), 69/1 (69), 70/1 (70), 71/1 (71), 72/1 (72), 63/1 (63), 62/1 (62), 61/1 (61), 60/1 (60), 59/1 (59), 58/1 (58), 23/1 (23), 24/1 (24), 24/2 (24), 21/1 (21), 25/1 (25), 26/1 (26), 27/1 (27), 2/1 (2), 110/1 (110), 114/1 (114), 18/1 (18), 18/2 (18), 81/1 (81), 20/1 (20),

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0077:

10, 11, 12, 302/1 (302), 302/2 (302), 311/1 (311), 310/3 (310/1), 310/4 (310/1), 309/1 (309), 305/1 (305), 308/3 (308/1), 307/1 (307), 306/1 (306), 260/1 (260), 256/ 3 (256/1), 256/6 (256/2), 254/1 (254), 255/1 (255), 196/1 (196), 197/1 (197), 5/1 (5), 6/1 (6), 40/1 (40), 8/1 (8), 9/3 (9/1), 9/5 (9/2), 4/3 (4/1), 4/4 (4/1),

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0073:

190, 191, 164, 166, 170, 171, 10/7, 4/2, 4/4, 3/5, 3/3, 2/5, 2/23, 8/3, 189/3 (189/2), 192/3 (192/2), 193/1 (193), 194/1 (194), 195/1 (195), 196/1 (196), 197/5 (197/1), 197/8 (197/2), 197/11 (197/3), 197/13 (197/4), 198/1 (198), 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 152/1 (152), 154/1 (154), 158/1 (158), 213/1 (213), 212/1 (212), 211/1 (211), 214/1 (214), 215/1 (215), 216/1 (216), 160/1 (160), 162/1 (162), 167/1 (167), 168/1 (168), 165/1 (165), 163/1 (163), 161/1 (161), 178/1 (178), 178/2 (178), 10/10 (10/6), 59/5 (59/2), 3/6 (3/1), 2/37 (2/3), 2/38 (2/3), 7/3 (7/1), 6/3 (6/1), 2/45 (2/28), 2/42 (2/24), 2/43 (2/24), 2/40 (2/20), 1/1 (1), 1/2 (1), 138/7 (138/1), 16/15 (16/4), 2/48 (2/7),

 jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki – obręb ewidencyjny Nr 0011 Piekary:

928/31, 928/36, 928/91 (928/39), 928/89 (928/37), 928/87 (928/32), 928/85 (928/30),

 jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki – obręb ewidencyjny Nr 0007 Kryspinów:

1110/100, 1136/18, 1110/133 (1110/69), 1136/28 (1136/20), 1110/135 (1110/114), 1136/26 (1136/17), 1136/24 (1136/6),

b) niezbędnych do jej realizacji, znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren, które są obecnie własnością lub staną się własnością Skarbu Państwa na których nie będą prowadzone roboty budowlane (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod inwestycję, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki – obręb ewidencyjny Nr 0007 Kryspinów:

1110/100,

c) niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie staną się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania:

 jednostka ewidencyjna 126104_9 Kraków Podgórze – obręb ewidencyjny Nr 0077:

4/2.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 22 (parter), w poniedziałki w godz. od 900 do 1700, natomiast od wtorku do piątku w godz. od 730 – 1530, telefon: 12 39 21 663.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku prowadzonego postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ uprawniony do wydania przedmiotowej decyzji o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-12-02
Data publikacji:
2015-12-02
Data aktualizacji:
2015-12-02