Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.18.2015.BUR

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 27 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu , ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Wojciech Wołek, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa ul. Tynieckiej (drogi powiatowej klasy Z) obejmująca budowę pasa wyłączenia wraz ze zjazdem (od hm 0+49.91 do hm 1+34.61), budowę studzienki ściekowej z wpustem wraz z przykanalikiem (od hm 0+60,85 do hm 0+70,70) oraz przebudową oświetlenia ulicznego (od hm 0+35,18 do hm 1+41,96),

na części działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie podano numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję):70/7 (70/10), 70/8 (70/12), 74/4 (74/8), 74/3 (74/6), 77 (77/2) obr. 74 j. ew. Kraków - Podgórze, oraz na części działki nr 57/4, obr. 74 j. ew. Kraków - Podgórze stanowiącej istniejący pas drogowy.”

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 74:

• Działka nr 70/7, dzieli się na działki nr: 70/10 i 70/9,

• Działka nr 70/8, dzieli się na działki nr: 70/12 i 70/11,

• Działka nr 74/4, dzieli się na działki nr: 74/8 i 74/7,

• Działka nr 74/3, dzieli się na działki nr: 74/6 i 74/5,

• Działka nr 77, dzieli się na działki nr: 77/2 i 77/1.

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 80 93.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-11-20
Data publikacji:
2015-11-23
Data aktualizacji:
2015-11-23