Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

w decyzji nr 8/4/2013 z 20.06.2013 r., znak: AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 29.10.2015 r. wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 8/4/2013 z 20.06.2013 r., znak: AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ulicy Saskiej od km 0+0,0 do km 0+467,08 jako drogi kategorii powiatowej, o parametrach klasy Z, wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Kuklińskiego i Lipską, budowa ul. Gromadzkiej km 0+0,0 do km 0+335,46 jako drogi kategorii powiatowej o parametrach klasy L, rozbudowa ulicy Prokocimskiej wraz z drogą serwisową od km 0+00 do km 0+209,95 oraz od km 0+0 do km 0+101,66 jako drogi powiatowej o parametrach klasy L, przebudowa skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Prokocimską, rozbudowa ul. Żołnierskiej km 0+16,30 do km 0+105,99 jako drogi kategorii gminnej o parametrach klasy L, wraz z rozbudową linii tramwajowej KST z peronami tramwajowymi o nawierzchni dopuszczającej zbiorową komunikację autobusową oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych, budową obiektów inżynierskich: estakady nad torami PKP - łączącej ul. Prokocimską z ul. Gromadzka i ul. Saską, budowa ekranów akustycznych, zbiornika retencyjnego, przepompowni wód deszczowych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej; systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej, budowa podstacji trakcyjnej z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej; oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz technologicznych kanałów przełazowych, rozbiórka budynku przemysłowego, portierni, demontaż garaży typu "blaszak" i obiektów nietrwale związanych z gruntem”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie”.

 

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od ukazania się w prasie obwieszczenia o wydaniu postanowienia z dnia 29.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-11-09
Data publikacji:
2015-11-09
Data aktualizacji:
2015-11-09