Dokument archiwalny
termin przetargu: 19.11.2015 przetargi ustne ograniczone do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Malborskiej i ul. Lindego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

 

1. czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni 0,0105 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 717/5 o powierzchni 0,0002 ha i 717/6 o powierzchni 0,0103 ha, położonej w obrębie 49, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Malborskiej, objętej KW KR1P/00205710/2.

 

 

Cena wywoławcza wynosi 35 500,00 zł

Wadium wynosi 4 000,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z późniejszymi zmianami).

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kategorii zagospodarowania o symbolu MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 4 x 27 m. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz drzewami i krzewami. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt nieruchomości oraz jej wymiary uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 17 lutego 2015 r. drugi w dniu 5 maja 2015 r. trzeci w dniu 24 lipca 2015 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 306/5, 307/7, 303/5 .

 

 

2. czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 86/22 o powierzchni 0,0125 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Lindego, objętej KW KR1P/00352496/0.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 69 240,00 zł

Wadium wynosi: 7 000,00 zł

 

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z późniejszymi zmianami).

Nieruchomość położona jest w terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – UM.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 3 x 48 m. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz krzewami. Przez działkę przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz centralnego ogrzewania. Ponadto na działce usytuowany jest hydrant. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa produkcyjno – usługowa, składy, magazyny oraz hotel. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17 marca 2015 r. drugi w dniu 19 maja 2015 r. trzeci w dniu 24 lipca 2015 r. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 86/8, 86/16, 86/18, 86/21 oraz użytkownicy wieczyści działki nr 86/12.

 

 

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 listopada 2015 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, sala konferencyjna pok. 18.

 

poz. 1 – godz. 12.00

poz. 2- godz. 13.00

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 15 00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pokój 413 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby, spełniające opisane wyżej warunki, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

16 listopada 2015 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

 

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 - z póź. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIALU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2015-10-06
Data publikacji:
2015-10-16
Data aktualizacji:
2015-10-16