Dokument archiwalny
Z A W I A D O M I E N I E (2015-10-06)

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar użycia na cel inny niż określony w orzeczeniu o wywłaszczeniu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej nr działek 146/10 o pow. 0,2826 ha obj. KR1P/00221546/9 i 143/10 o pow. 0,1045 ha obj. KR1P/00273736/7, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Dekerta i ul. Na Dołach w Krakowie.

 

Skarb Państwa nabył nieruchomość składającą się m.in. z części parcel katastralnych nr l. kat. 634/2, 635/5 i 634/1, b. gm. kat. Podgórze, obj. lwh 1083 Podgórze, które weszły w skład działek nr 146/10 o pow. 0,2826 ha obj. KR1P/00221546/9 i 143/10 o pow. 0,1045 ha obj. KR1P/00273736/7, na podstawie orzeczenia o wywłaszczeniu nr L.S.a.IV/59/30/54 z dnia 24.02.1954r. wydane zgodnie z postanowieniem art. 6 ustawy z dnia 29.12.1951r. /Dz. U. Nr 4, poz. 25 z 1952r./ oraz na podstawie art. 1,2, ust. 1, pkt a, i art 4, dekretu z dnia 7.04.1948r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w czasie wojny 1939-1945 /Dz. U. Nr 20, poz. 138 i z 1949r. Nr 65, poz. 527 na cele Polskich Kolei Państwowych oraz wydanego na wniosek strony - uzupełniającego orzeczenia o wywłaszczeniu nr L.S.a.V/1/102/57 z dnia 5.12.1957r. zgodnie z postanowieniem art. 7 ustawy z dnia 29.12.1951r. /Dz. U. Nr 4, poz. 25 z 1952r./ oraz na podstawie art. 26-30, art. 30, dekretu z dnia 26.04.1949r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych /Dz. U. Nr 4, poz. 31 z 1952r./

 

Gmina Miejska Kraków nabyła nieruchomość oznaczoną nr działki 143/1 (z której części powstała działka nr 143/10), obr. 15 jedn. ewid. Podgórze na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr GG.VI.7723/I/67/6662/01/Rk z dnia 10.05.2001r. i nr działki 146/4 (z której części powstała działka nr 146/10), obr. 15 jedn. ewid. Podgórze na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr GG.VI.7242/I/66/573/91/Tj z dnia 26.06.1991r.

 

Poprzednią właścicielką parcel katastralnych nr l. kat. 634/2, 635/5 i 634/1, b. gm. kat. Podgórze, obj. lwh 1083 Podgórze była: Maria Ludwika Mikulska c. Franciszka i Barbary Koczyńskiej.

 

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia danych adresowych spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości nie doprowadziło do ustalenia jej spadkobierców.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265/ który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w orzeczeniu o wywłaszczeniu nr L.S.a.IV/59/30/54 z dnia 24.02.1954r. uzupełnionym orzeczeniem o wywłaszczeniu nr L.S.a.V/1/102/57 z dnia 5.12.1957r. właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o przysługującym roszczeniu do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuję, iż spadkobiercom Pani Marii Ludwiki Mikulskiej c. Franciszka i Barbary Koczyńskiej, która była poprzednią właścicielką nieruchomości przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 

Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29.

 

W przypadku niezłożenia przez spadkobierców poprzednich właścicieli wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa / art. 136 ust. 5 ww. ustawy/.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-10-05
Data publikacji:
2015-10-05
Data aktualizacji:
2015-10-05