Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.1.171.2014.KS

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 14 sierpnia 2015r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.1.171.2014.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Punkt zbierania odpadów” na działce 179/1, oraz 180/5 obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze ,

 

 

Decyzja ta została wydana na wniosek firmy: "PAKBUD" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mariusz Pacura (ul. Darasza 7, 30-826 Kraków).

 

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14 sierpnia 2015r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2015-08-14
Data publikacji:
2015-08-14
Data aktualizacji:
2015-08-14