Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11 c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 ze zmianami) w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami), to by

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 23 lipca 2015 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.16.2015 o nieuwzględnieniu cofnięcia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 6/4/2015 z 11 maja 2015 r., znak: AU-01-3.6740.4.29.2014.KPŁ

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy D –

etap II, na odcinku biegnącym w kierunku ulicy Cystersów, obejmującym działki o numerach: 368/35, 410/10, 495/10, 368/52 (368/27), 368/56 (368/46), 368/54 (368/40), 495/12 (495/8) i 368/55 (368/40), obręb 5 Kraków – Śródmieście, ponieważ prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 17 (parter), w poniedziałek w godz.

900 – 1700, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, telefon: 12 39 21 509.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2015-07-30
Data publikacji:
2015-07-30
Data aktualizacji:
2015-07-30