Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym sie postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.3.2015.WM

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami wbudowanymi oraz stacją trafo, parkingami zewnętrznymi i układem dróg wewnętrznych na działkach nr 217, 218/1, 221 obr. 31 Krowodrza przy ul. Piaszczystej w Krakowie oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na część działek nr 2/1, 7/3, 28, 119/1, 205/1, 206, 207/1, 208/2, 209/1, 210/1, 211/1, 212, 213/3, 213/4, 217, 218/1, 219, 220, 221, 222/1, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 301/1 obr. 32 Krowodrza, 1697/5 obr. 18 Zielonki” - wnioskodawca spółka: Karlsson spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków - dokonał uzupełnień wniosku o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. uzupełnienia są jednocześnie odpowiedzią inwestora na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do uzupełnienia „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”.

Informuje się również, że w toku postępowania wydane zostało postanowienie znak: WS-04.6220.3.2015.WM z dnia 10.07.2015 r., zawiadamiające o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. i wskazujące nowy termin załatwienia sprawy.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy, w tym z treścią ww. postanowienia oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 - (pok. 502) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ w świetle przedłożonych uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymagane.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 13 lipca 2015r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2015-07-13
Data publikacji:
2015-07-13
Data aktualizacji:
2015-07-13