Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2015-07-03)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 19.06.2015 do 09.07.2015

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący:

1. działkę nr 153/17 obręb 41-Krowodrza, ul. Różyckiego, w celu utworzenia dodatkowych miejsc postojowych i użytkowania na ten cel, 1 pozycja na wykazie,

2. działki nr 279/2, 279/3, 279/4 i 279/5, obr. 69-Podgórze, przy ul. Czerskiej, na cel: dojścia do posesji (droga dojazdowa), 4 pozycje na wykazie,

3. część działki nr 155/5 obręb 1-Nowa Huta, ul. Powstańców, na cel: ogródek działkowy A-4 (rolniczy), 1 pozycja na wykazie.

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193/25 o powierzchni 0,4632 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Jakuba Majora 7 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00421805/5, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 20/17 o pow. 1,5244 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00308553/5 położonej na os. Tysiąclecia 3, 5, 6, 10 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice” z siedzibą w Krakowie na os. Tysiąclecia 42 oraz osób fizycznych będących jej współużytkownikami wieczystymi.

 

od 22.06.2015 do 12.07.2015

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu oznaczoną nr działki 175/2 o powierzchni 0,2324 ha, położoną w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętą KW KR1P/00521255/5, zabudowaną budynkiem użytkowym w osiedlu Młodości Nr 10, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty” w Krakowie położona jest w terenach zabudowy usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej, oznaczonych symbolem Uz.12.2.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 6169808, 12 616 9809 w godzinach pracy urzędu.

 

 

od 23.06.2015 do 13.07.2015

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/86 o powierzchni 0,2228 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Strzelców 23 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00431565/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

 

od 25.06.2015 do 15.07.2015

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, objętej księgą wieczystą KR1P/00250741/8, położonej przy ul. Próchnika w Krakowie oznaczonej jako działka nr 306/1 o pow.0,0179 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” z siedzibą w Krakowie na os. Bohaterów Września 26 będącej jej użytkownikiem wieczystym.

 

od 26.06.2015 do 16.07.2015

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. działki: nr 19/242 na cele: droga dojazdowa/dojście, zieleń przydomowa, nr 19/147 na cele: zieleń przydomowa oraz mieszkalny (fragment budynku mieszkalnego), nr 19/411 i 19/413 na cel zieleń przydomowa, obr. 5 Nowa Huta, ul. Korony Polskiej, 1 pozycja na wykazie,

2. części działek: nr 19/244 na cele: droga dojazdowa/dojście, zieleń przydomowa, nr 19/414 na cel zieleń przydomowa oraz działki nr 19/412 i 19/149 na cel zieleń przydomowa, obr. 5 Nowa Huta, ul. Korony Polskiej, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 205/1 obr. 47 Nowa Huta, os. Na Skarpie, na cel warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 207 obr. 47 Nowa Huta), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 125 obr. 47 Nowa Huta, os. Willowe, na cel warstwa dociepleniowa budynku usytuowanego na działce nr 132 obr. 47 Nowa Huta (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 113/12 obr. 47 Nowa Huta, os. Willowe, na cel warstwa dociepleniowa budynku usytuowanego na działce nr 123 obr. 47 Nowa Huta (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 26/2 obr. 50 Nowa Huta, os. Krakowiaków, na cel warstwa dociepleniowa budynku usytuowanego na działce nr 191 obr. 50 Nowa Huta (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

7. część działki 167/21 obr. 44-Krowodrza, ul. Krowoderskich Zuchów, na cel handel, 1 pozycja na wykazie,

8. część działki nr 427/28 obr. 4-Krowodrza, ul. Juliusz Lea, na cel warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

9. część działki nr 102 obr. 50 Nowa Huta, os. Górali, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie komunalizacyjne, stanowiącej część parceli l.kat. 732/50 b.gm.kat. Bieńczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na cele: wiata śmietnikowa, dojście oraz zieleń osłonowa/rolniczy, 1 pozycja na wykazie.

 

 

 

od 29.06.2015 do 19.07.2015

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 189/11 o powierzchni 0,6396 ha, 189/13 o powierzchni 1,2527 ha, 189/14 o powierzchni 0,2519 ha, położone w obrębie 89, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Smoleńskiego, objęte KW KR1P/00182070/5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice – Wschód”, nieruchomość oznaczona nr działki 189/11 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 23MW(n), nieruchomość oznaczona nr działki 189/13 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem między innymi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej oraz terenów sportu i rekreacji 17MN(w) a nieruchomość oznaczona nr działki 189/14 przeznaczona jest pod usługi komercyjne 29U(c). Północne części tych nieruchomości nie podlegają ustaleniom planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9808, 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1. nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 326/4 o powierzchni 0,0730 ha, położoną w obrębie 73, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkiem użytkowym przy ul. Bogucianka Nr 2, objętą KW KR1P/00397939/5, która . Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Tyniec - Osiedle” położona jest w terenach zabudowy usługowej – usługi publiczne UP 5,

2. lokal mieszkalny oznaczony Nr 7 o powierzchni użytkowej 75,50 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.12.2102 r. udziału wynoszącego 112/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 84 o powierzchni 0,0507 ha, położonej w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00150604/5.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 6169808, 12 616 9809 w godzinach pracy urzędu.

 

od 30.06.2015 do 20.07.2015

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 196/3 o pow. 0,0318 ha, obręb 58 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona przy ul. Zbyszka z Bogdańca, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od 01.07.2015 do 21.07.2015

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. działkę nr 440/1, obr. 12-Podgórze, ul. Krzemionki, na cel: urządzenie Krakowskiego Ogrodu Społecznego (prowadzenie działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 176/10, obr. 54-Nowa Huta, ul. Sołtysowska, na cele: droga dojazdowa, skład drewna, zieleń przydomowa, 3 pozycje na wykazie.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 1579/2015, 1584/2015, 1590/2015, 1595/2015 z dnia 23.06.2015r.

- obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1577/2015 oraz 1593/2015 z dnia 12.08.2014r.

 

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

od 29.06.2015 do 19.07.2015 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, w budynku położonym w Krakowie przy Pl. Inwalidów 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 332, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00153869/1.

 

od 30.06.2015 do 20.07.2015

- dotyczące czterech części nieruchomości o pow. 0,0015 ha każda oraz części nieruchomości o pow. 0,0543 ha położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-07-02
Data publikacji:
2015-07-02
Data aktualizacji:
2015-07-02