Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.31.2015.JI                                                                                                                Kraków,28.05.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469) oraz art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek „INTER-BUD DEVELOPER” Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mieczysława Kłęka zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie:

• stwierdzenia wygaśnięcia punktu I.B pozwolenia wodnoprawnego udzielonego „INTER-BUD DEVELOPER” Sp. z o.o. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.AZ.62101-61/08 z 16.12.2008r.

na wprowadzanie do potoku Pychowickiego ścieków opadowych,

• udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Pychowickiego istniejącym wylotem Ø 200 mm ścieków opadowych

z terenu działek nr 239/1, 240, 245, 246, 247 obr. 41 Podgórze przy

ul. Szymonowica w Krakowie, na których zlokalizowany jest istniejący budynek biurowo – magazynowo – handlowy i projektowany budynek biurowy z halą magazynową.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2015-05-28
Data publikacji:
2015-05-28
Data aktualizacji:
2015-05-28