Dokument archiwalny
termin przetargu 21.07.2015 r.przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości położonej przy Pl. Wszystkich Świętych 10 i niezabudowanej nieruchomości przy ul. Przykopy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

 

1. udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 425 o powierzchni 0,0286 ha, objętej KW KR1P/00010408/8, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalno -usługowym Nr 10 przy Placu Wszystkich Świętych.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 3 000 000,00 zł

Wadium wynosi: 150 000,00 zł

 

 

 

Opisana wyżej nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MW/U.26) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz obiekty i lokale zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, hostele i pensjonaty.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym i budynkiem oficyny o funkcji mieszkaniowej i usługowej o powierzchni użytkowej 620,31 m2.

Kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto nieruchomość ta położona jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant uznanego za zabytek na podstawie orzeczenia nr AK.11/Ka/7/Kr/33 z dnia 22 maja 1933 r. i podlegającego prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przedmiotowym budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Lokal użytkowy o powierzchni 147 m2 jest użytkowany na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony – tj. do dnia 23 grudnia 2016 r. Cześć opisanego wyżej lokalu położona jest w dobudówce usytuowanej na działce nr 424/4 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oraz działce nr 422 stanowiącej własność osoby prawnej. Lokal Nr 2 o powierzchni 20 m2 użytkowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony – tj. do dnia 16 kwietnia 2016 r. Dwa lokale mieszkalne zajmowane są na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, pozostałe lokale mieszkalne stanowią pustostany. Udział w nieruchomości stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków wolny jest od obciążeń.

 

 

 

 

Mapa

 

 

 

2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1191 ha, położonej w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Przykopy, składającej się z działek oznaczonych nr 407/7 o powierzchni 0,0906 ha, objętej KW KR1P/00277845/2 i nr 405/5 o powierzchni 0,0285 ha, objętej KW KR1P/00062827/0.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 690 000,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT

Wadium: 35 000,00 zł

 

 

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza”, zgodnie z którym położona jest terenach zabudowy usługowej U.1.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 407/7 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna 110 kV, w północno - wschodnim narożniku działki 407/7 posadowiony jest słup elektroenergetyczny. Ponadto przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości przewidziana jest od ul. Przykopy, po terenie całej działki nr 405/4 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po której zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 405/5 i 407/7. Nabywca nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych nr 407/7 i 405/5 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 13 000,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 2 990,00 zł, tj. łącznie kwoty 15 990,00 zł brutto, płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 

 

 Mapa

 

 

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 21 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

 

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

15 lipca 2015 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 15 lipca 2015 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

 

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż udziału w nieruchomości opisanej w poz. 1 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2011 r Nr 177. poz. 1054 z póź. zm.). Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 2 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Cena nabycia udziału w nieruchomości (poz. 1) oraz cena nabycia nieruchomości wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności i należnym podatkiem VAT (poz. 2) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika

z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9809 lub 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 – z póź. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 21 maja 2015 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2015-05-21
Data publikacji:
2015-05-21
Data aktualizacji:
2015-05-21