Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia zawiadamiającego o nowym terminie załatwienia sprawy

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.1.54.2014.AS

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu 45-u budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz

z infrastrukturą techniczną na dz. 212, 213, 215, 216, 222, 61, 303/2, 217/1, 217/2, 220, 226/4, 280/10, 280/11, 122/1, 120, 121, 53/3, 62/1, obręb 74 jedn. ewidencyjna Podgórze, dz. nr 119/3, 119/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/3, 98/1, 109, obręb 1, jedn. ewidencyjna Podgórze oraz dz. nr 5 obręb 3 jedn. ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Tynieckiej w Krakowie", w związku ze zmianą zakresu wniosku polegającą m.in. na zmianie sposobu odprowadzenia ścieków, wnioskodawca (osoba fizyczna) za pismem z dnia 16.03.2015 r. przedłożył skorygowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Ww. karta informacyjna przedsięwzięcia po stosownych uzupełnieniach i korektach dokonanych za pismem z dnia 05.05.2015 r. oraz za pismem z dnia 18.05.2015 r. zawiera opis przedsięwzięcia zgodny z jego skorygowanym charakterem. Wnioskodawca wskazał aktualną nazwę przedsięwzięcia, która otrzymała brzmienie: „Budowa zespołu 45 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych

z wbudowanymi garażami wraz z towarzyszącą infrastrukturą, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie” na działkach nr 5 obr. 3 Podgórze oraz 122/1, 121, 120, 212, 213, 215, 216, 222, 303/2, 220, 217/1, 217/2, 280/10, 280/11, 61, 53/3, 226/4 obr. 74 Podgórze.

Informuję także, iż dnia 20 maja 2015r. wydane zostało postanowienie znak: WS-04.6220.1.54.2014.AS zawiadamiające o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. i wskazujące nowy termin załatwienia sprawy.

 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – (pok. 502) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą zakresu wniosku, organ prowadzący postępowanie ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 20 maja 2015r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2015-05-20
Data publikacji:
2015-05-20
Data aktualizacji:
2015-05-20