Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 15 maja 2015 r. decyzji Nr 60/L/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-VI.746.1.95.2015.KA) na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85, działającego przez pełnomocnika, Pana Wiesława Parafiniuka, ul. I Armii Wojska Polskiego 7A, lok. 1,15-102 Białystok,, dla inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa

i nadbudowa części budynku nr 18 o funkcji magazynowo - gospodarczej

i przebudowa części budynku nr 49 o funkcji szkoleniowo-gospodarczej z przeznaczeniem na funkcję szkoleniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działkach nr 232/3, 233/2, 234, 236/3 obr. 8 Kraków Śródmieście.

 

 

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją (powołując się na znak sprawy:

WI-VI.746.1.95.2015.KA) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 207, ul. Basztowa 22.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Postawa prawna obwieszczenia – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.

poz. 199).

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-05-19
Data publikacji:
2015-05-19
Data aktualizacji:
2015-05-19